Tag: tìm hiểu thư mục DCIM

Tìm hiểu mục mục DCIM

Tìm hiểu mục mục DCIM

Tiêu chuẩn DCF liệt kê nhiều yêu cầu khác nhau với mục đích đảm bảo khả năng tương tác. Hệ thống tập tin của một thiết bị phải có định dạng phù hợp với nó – ví dụ, một thẻ