Tag: Phơi sáng lâu

Tìm hiểu kỹ thuật Phơi sáng lâu

Tìm hiểu kỹ thuật Phơi sáng lâu

Phơi sáng lâu không nhất thiết phải dùng filter ND mới làm được, như trước khi mặt trời mặt trời mọc vi khi mặt trời gần lặn thì ánh sáng ánh sáng trở nên rất yếu, cho phép bạn phơi