Tag: Depth of Field

Một số giải thích cho các câu hỏi phổ biến về DoF

Một số giải thích cho các câu hỏi phổ biến về DoF

Có 3 yếu tố chính sẽ ảnh hưởng đến cách bạn kiểm soát Độ sâu trường ảnh, đó là: khẩu độ (f-stop), khoảng cách từ đối tượng đến máy ảnh, và chiều dài tiêu cự của ống kính máy ảnh.